Công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền CVHM2107

Công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền CVHM2107

Trở về
Công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền CVHM2107

15/09/2021

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2021

Số: 1441/CV-SSIHO

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH CHỨNG QUYỀN

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                               - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

 

- Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

- Mã chứng quyền : CVHM2107

- Mã chứng khoán cơ sở: VHM

- Loại chứng quyền (mua/bán): Chứng quyền mua

- Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ): Châu Âu

- Phương thức thanh toán thực hiện quyền (tiền/chuyển giao chứng khoán cơ sở): thanh toán tiền

- Thời hạn: 5 tháng

- Ngày đáo hạn: 06/01/2022

- Ngày thực hiện điều chỉnh: 15/09/2021

- Lý do điều chỉnh: Công ty cổ phần Vinhomes trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15% mệnh giá/cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 1000:300/cổ phiếu

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/09/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Hồng Nam

Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI