Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2014

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán các báo cáo tài

Trở về
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2014

21/07/2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2014

Số: 

Số: 730/2014/CV-SSIHO

V/v ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2014

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

 

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội             

Công ty: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Mã chứng khoán: SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-38242897
Fax: 08-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
Địa chỉ:  72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại (cơ quan): 08-38242897
Fax:  08-38242997
Loại thông tin công bố:    (x)24 giờ     72 giờ      bất thường     theo yêu cầu     định kỳ

Nội dung thông tin công bố:.

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/7/2014 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

                                                                                                       Người được uỷ quyền công bố thông tin
 
 
 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI