Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

Trở về
Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

22/06/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2022

Số: 776/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                      SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                  72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                 028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                   Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                             (X)  24 giờ    bất thường    theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/6/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022.  

 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/6/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI