Công bố thực hiện chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi

Công bố thực hiện chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi

Trở về
Công bố thực hiện chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi

16/03/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2021

Số: 398/2021/CV-SSIHO

V/v: Công bố thực hiện chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                              (X)24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

  1. Công văn số 854/UBCK-QLKD ngày 15/03/2021 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc nhận được tài liệu báo cáo chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.
  2. Quyết định số 06/2021/QĐ-CTHĐQT ngày 15/03/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu. Theo đó, ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu là ngày 16/03/2021.
Vui tải các văn bản liên quan tại đây.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI