Công bố về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và Quyết định chấp thuận dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

Công bố về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và Quyết định chấp thuận dịch

Trở về
Công bố về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và Quyết định chấp thuận dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

03/06/2022

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2022

Số: 694/2022/CV-SSIHO

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

Kính gửi:                 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

         - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                    Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                              (X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/06/2022, Công ty Cổ Phần Chứng khoán SSI nhận được các văn bản sau: 

  • Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 161/GCN-UBCK ngày 03/06/2022 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
  • Quyết định số 360/QĐ-UBCK ngày 03/06/2022 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/06/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 
 

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

 

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI