Nghị Quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông

Nghị Quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông

Trở về
Nghị Quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông

09/06/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2022
 

Số: 706/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị Quyết HĐQT thông qua

ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:                 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

         - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Công ty:                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                          028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:         Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                  Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                            (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

 

Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 09/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/6/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI