Quyết định cập nhật Điều lệ Công ty

Quyết định cập nhật Điều lệ Công ty

Trở về
Quyết định cập nhật Điều lệ Công ty

07/09/2022

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2022

Số: 1199/2022/CV-SSIHO

V/v: Quyết định cập nhật Điều lệ công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                              - Sở Giao dich Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                          028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                   Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 29/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 06/09/2022 về việc cập nhật Điều lệ Công ty, theo đó, cập nhật Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới để phù hợp với Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 05/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/09/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI