SSI đã soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011

Danh sách báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 đã soát xét của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

Trở về
SSI đã soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011

20/07/2011

 

    

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 ĐÃ SOÁT XÉT

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

 

 Kính gửi:
  • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  • Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
  • Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  • Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia 
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn kính gửi quý cơ quan:
Báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng đầu năm 2011 (riêng và hợp nhất):
Xin truy cập vào đường link trong các mục trên để tải báo cáo về.
Trân trọng,

Công ty CP Chứng khoán Sài gòn

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI