SSI - V/v thay đổi giờ giao dịch và giờ làm việc từ ngày 05/03/2012

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn thông báo về việc thay đổi giờ giao dịch từ ngày 05/03/2012

Trở về
SSI - V/v thay đổi giờ giao dịch và giờ làm việc từ ngày 05/03/2012

22/02/2012

Ngày 22 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Quý Nhà Đầu tư

Căn cứ Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn trân trọng thông báo thay đổi thời gian giao dịch và thời gian làm việc tại SSI được áp dụng từ ngày 05 tháng 03 năm 2012 như sau:

1.Thời gian giao dịch tại các Sở giao dịch

HOSE (SGDCK TPHCM)

CK NIÊM YẾT (SGDCK HN)

UPCOM (SGDCK HN)

1.Hàng hóa

Các loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu đã được đăng ký niêm yết tại SGDCK TP. HCM Các loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu đã được đăng ký niêm yết tại SGDCK TP. HN Cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi  đăng ký giao dịch tại sàn Upcom - SGDCK Hà Nội

2.Thời gian

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật Lao động

9:00 đến 9h15': Mở cửa phiên sáng, khớp lệnh định kỳ. Lệnh sử dụng: ATO, giới hạn (LO)

Từ 9h00' đến 11h30': Khớp lệnh liên tục;Loại lệnh sử dụng LO

9h15'-11h30': Khớp lệnh liên tục I -Phiên sáng :Lệnh sử dụng LO

9h00'-11h30': Giao dịch thỏa thuận

9h00'-11h30': Giao dịch thỏa thuận

11h30 đến 13h00: Nghỉ

13h00-13h45': Khớp lệnh liên tục II -Phiên chiều :Lệnh sử dụng LO

Từ 13h00 đến 14h15': Khớp lệnh liên tục ; Loại lệnh sử dụng LO

13h45' đến 14h00': Đóng cửa phiên chiều, khớp lệnh định kỳ. Lệnh sử dụng: ATC, giới hạn (LO)

13h00'-14h15': Giao dịch thỏa thuận

13h00'-14h15': Giao dịch thỏa thuận

Đối với trái phiếu: Chỉ có phương thức giao dịch thỏa thuận từ 9h00 đến 11h30 và từ 13h00 đến 14h15

Đóng cửa Thị Trường  : 14h15'

3. Phương thức giao dịch

Giao dịch khớp lệnh:
a. Phương thức khớp lệnh định kỳ so khớp các lệnh mua và bán chứng khoán tại thời điểm kết thúc phiên 9h15'.

Không áp dụng

b.Phương thức khớp lệnh liên tục so khớp ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch

Chỉ áp dụng cho giao dịch CP/CCQ. Áp dụng cho cả CP và Trái phiếu
c.Giao dịch thỏa thuận : các bên mua bán thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch.Sau đó, giao dịch sẽ được công ty chứng khoán thành viên bên bán và mua nhập vào hệ thống giao dịch để ghi nhận kết quả (Áp dụng cho cả CP/ TP)

d. Nguyên tắc so khớp lệnh

(i) Ưu tiên về giá: Các lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước; các lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

(ii) Ưu tiên về thời gian: Đối với các lệnh mua (hoặc lệnh bán) có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước

Nếu các lệnh đối ứng cùng thỏa mãn nhau về giá thì giá khớp sẽ là giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước.

4. Loại lệnh

ATO (ATC): Là lệnh đặt mua /bán chứng khoán tại mức giá mở cửa (đóng cửa).

Không áp dụng

* Là lệnh không ghi giá cụ thể, ghi ATO/ATC
* Lệnh được ưu tiên trước lệnh L.O trong khi so khớp lệnh và tự động hủy nếu không khớp.

L.O (Lệnh giới hạn)

* Là lệnh mua/bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.
* Là lệnh có ghi giá cụ thể.
* Hiệu lực của lệnh: đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc đến khi được hủy bỏ.

5. Giá tham chiếu (TC)

Giá TC là mức giá đóng cửa của CP/CCQ trong ngày giao dịch gần nhất trước đó. Giá TC là bình quân gia quyền của các giá giao dịch trong 15 phút cuối cùng của thời gian giao dịch trong ngày giao dịch gần nhất trước đó áp dụng từ 26/3/2012 Giá TC là bình quân gia quyền các mức giá thực hiện của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

6. Biên độ dao động giá

a/ CP/CCQ: ± 5%

a/ Cổ phiếu: ±7%

a. Cổ phiếu : ±10%
Giá trần = Giá tham chiếu + 5% Giá trần = Giá tham chiếu + 7% Giá trần = Giá tham chiếu + 10%
Giá sàn = Giá tham chiếu – 5% Giá sàn = Giá tham chiếu – 7% Giá sàn = Giá tham chiếu – 10%

b/ Trái phiếu: không quy định.

b/ Trái phiếu: không quy định.

b. Trái phiếu : Không quy định

Trường hợp giá trần và giá sàn của CP,CCQ điều chỉnh theo biên độ giao động bằng với giá tham chiếu , giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá ; Giá sàn = Giá tham chiếu - một đơn vị yết giá

c/ CP/CCQ ngày giao dịch đầu tiên:

c/ CP ngày giao dịch đầu tiên:

CP- CCQ phải có mức giá khởi điểm do tổ chức tư vấn xác định và được sở GD chấp thuận làm giá tham chiếu  Không áp dụng biên độ đối với chứng khoán ngày đầu tiên giao dịch
Biên độ dao động giá: tối thiểu ± 20% Biên độ dao động giá: ± 30%
Cách thức đặt lệnh CP/CCQ ngày giao dịch đầu tiên giống như CP/CCQ đang niêm yết ( Tuy nhiên không cho phép thực hiện lệnh giao dịch thỏa thuận)

7. Đơn vị giao dịch

a/ Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ

a/ Cổ phiếu

a/ Cổ phiếu/Trái phiếu

Áp dụng cho GD khớp lệnh.

1 lô = 10 CP/CCQ  1 lô = 100 CP  1 lô = 100 CP/100 TP

Lô chẵn: bội số của 10, từ 10 – 19.990

Lô chẵn: bội số của 100, từ 100

Lô chẵn: bội số của 100, từ 100

Lô lẻ:  1-9 CP/CCQ ( chỉ cho phép bán cho Công ty Chứng khoán - Giao dịch ngoài sàn)

Lô lẻ 1-99 CP ( Cho phép giao dịch thỏa thuận lô lẻ trên sàn)

Lô lẻ:  1-99CP/TP ( chỉ cho phép bán cho Công ty Chứng khoán - Giao dịch ngoài sàn)

Áp dụng cho GD thỏa thuận.

SL ≥ 20.000 SL ≥ 5.000 CP Không quy định : Nhưng số lượng GD tối thiểu 10 CP/ 10 TP

b/ Trái phiếu

b/ Trái phiếu

Giao dịch thỏa thuận Khớp lệnh liên tục: từ 100 Trái phiếu.
Không quy định SL KL thỏa thuận: ≥ 1000 Trái phiếu.

8. Bước giá

a/ CP/CCQ

a/ Cổ phiếu

Thị giá ≤ 49.900 đồng: 100 đồng. Bước giá: 100 đồng .
Thị giá từ 50.000 – 99.500 đồng: 500 đồng.
Thị giá ≥ 100.000 đồng: 1000 đồng.

b/ Trái phiếu

b/ Trái phiếu

Không quy định. Không quy định.

9. Thời hạn thanh toán

Cổ phiếu/CCQ : T+3. Cổ phiếu/TP : T+3. Cổ phiếu/TP : T+3.
Trái phiếu: T+1 Trái phiếu: T+1 Trái phiếu: T+1

10. Phương thức nhận lệnh

Giao dịch trực tiếp tại sàn.
Giao dịch qua điện thoại Contact Center  1900545471 - 08 39141678
Giao dịch trực tuyến : SSI Web Trading (https://webtrading.ssi.com.vn), SSI Smart Trading (https://smarttrading.ssi.com.vn)

11. Quy định chung

Mỗi nhà đầu tư chỉ có thể mở 1 tài khoản tại 01 công ty chứng khoán và được phép mở tài khoản ở nhiều công ty chứng khoán
Nhà đầu tư có thể cùng mua và bán 1 loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong cùng ngày. Tuy nhiên không được cùng tồn tại 2 lệnh Mua/ bán chứng khoán này ở trạng thái đang chờ khớp
Nhà đầu tư phải đảm bảo có đủ chứng khoán khi đặt lệnh bán và đủ tiền ký quỹ khi đặt lệnh mua theo quy định .
Trong thời gian nghỉ giữa phiên giao dịch : Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mới (lệnh chờ chuyển vào sàn giao dịch) cho phiên giao dịch buổi chiều qua Dịch vụ giao dịch trực tuyến (SSI Web Trading,SSI Smart Trading) từ 11.30h đến 13h hoặc tại các quầy giao dịch và SSI Contact Center từ 11h30 - 12h. Lệnh chờ được lưu giữ trong hệ thống giao dịch của SSI và sẽ chuyển vào hệ thống giao dịch các Sở khi bắt đầu phiên giao dịch buổi chiều ; Nhà đầu tư có thể Hủy/Sửa thông tin lệnh mới ở trên khi lệnh chưa chuyển vào hệ thống giao dịch của các Sở GD . Đồng thời Các lệnh chưa khớp ở phiên buổi sáng được tiếp tục có hiệu lực vào phiên buổi chiều.
Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ 5% số cổ phiếu mỗi khi có giao dịch làm thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá một phần trăm (1%) số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành so với lần báo cáo gần nhất phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch trong vòng 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.
Cổ đông nội bộ (Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS, cổ đông lớn, người công bố thông tin & người có liên quan của những người này) của tổ chức niêm yết có ý định giao dịch cổ phiếu của chính tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch phải báo cáo bằng văn bản cho UBCKNN, SGDCK và tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch và chỉ được bắt đầu tiến hành giao dịch sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin từ phía SGDCK. Cổ đông nội bộ phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch về kết quả thực hiện giao dịch trong vòng 03 ngày kể từ ngày hoàn tất giao dịch hoặc kể từ khi hết thời hạn dự kiến giao dịch.
Nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể mua tối đa là 49% trên tổng số lượng CP/CCQ được niêm yết, và tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phiếu ngân hàng được niêm yết.

2.     Thời gian làm việc tại SSI:

-Sáng từ 8:00 đến 12:00, chiều từ 13:00 đến 17:00

-Ngừng tiếp khách tại quầy giao dịch từ 16:30

3.Một số lưu ý khi triển khai giao dịch buổi chiều từ các Sở GD

            -       Trong thời gian “Nghỉ” giữa hai phiên sáng – chiều (từ 11h30 đến 13h00), CTCK thành viên không được phép

·Đặt lệnh mới, sửa, hủy lệnh của giao dịch khớp lệnh

·Quảng cáo, hủy quảng cáo giao dịch thỏa thuận

·Thực hiện, hủy giao dịch thỏa thuận

-Ngoài ra, các lệnh khớp một phần hoặc chưa khớp và chưa bị hủy trong phiên giao dịch buổi sáng sẽ được chuyển qua phiên giao dịch buổi chiều và tiếp tục tham gia khớp lệnh.

-Biên độ dao động giá được áp dụng cho cả ngày giao dịch.

-Cách xác định giá tham chiếu và việc sửa, hủy lệnh giao dịch được thực hiện theo Quy chế giao dịch hiện hành.

-Hủy bỏ thanh toán T+1 với các lệnh giao dịch thỏa thuận Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ có số lượng từ 100.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ trở lên (thanh toán T+3 như bình thường).

4.     Một số lưu ý khi triển khai giao dịch buổi chiều từ SSI

SSI tuân thủ các quy định giao dịch của các Sở GD ở trên, tuy nhiên để tạo thuận lợi cho khách hàng trong thời gian “Nghỉ” giữa hai phiên sáng – chiều (từ 11h30 đến 13h00):

·Khách hàng có thể đặt lệnh mới (lệnh chờ chuyển vào sàn giao dịch) cho phiên giao dịch buổi chiều tại các quầy giao dịch SSI trong giờ làm việc hoặc qua hệ thống giao dịch điện tử của SSI Web Trading, SSI Smart Trading, SSI Contact center). Lệnh chờ được lưu giữ trong hệ thống giao dịch của SSI và sẽ chuyển vào hệ thống giao dịch các Sở khi bắt đầu phiên giao dịch buổi chiều.

    •     Khách hàng có thể Hủy/Sửa thông tin lệnh mới ở trên khi lệnh chưa chuyển vào hệ thống giao dịch của các Sở GD.
       

Trân trọng.

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn

Công ty cổ phần chứng khoán SSI