Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ 

Trở về
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

07/07/2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu của của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ
I. Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người nội bộ:
 1. Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, vui lòng xem Tại đây
 2. Ông Nguyễn Hồng Nam – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, vui lòng xem Tại đây
 3. Ông Phạm Viết Muôn - Thành viên Hội đồng quản trị, vui lòng xem Tại đây
 4. Ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên Hội đồng quản trị, vui lòng xem Tại đây
 5. Ông Nguyễn Kim Long - Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị công ty, vui lòng xem Tại đây
 6. Bà Hoàng Thị Minh Thủy - Kế toán trưởng, vui lòng xem Tại đây
II. Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người có liên quan của Người nội bộ:
 1. Công ty TNHH Đầu Tư NDH, vui lòng xem Tại đây
 2. Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh, vui lòng xem Tại đây
 3. Công ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn, vui lòng xem Tại đây
 4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, vui lòng xem Tại đây
 5. Ông Nguyễn Duy Linh, vui lòng xem Tại đây
 6. Bà Phùng Thị Ngọc Linh, vui lòng xem Tại đây
Công ty cổ phần chứng khoán SSI