Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công

Trở về
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

19/03/2012

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2012

    THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (”Công ty”) kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (“Đại hội”). Thông tin về Đại hội như sau:

1.Thời gian: 13:30, Thứ Sáu – Ngày 20 tháng 04 năm 2012

2.Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

3.  Nội dung Đại hội:

(i)Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011;

(ii)Báo cáo kế hoạch kinh doanh 2012;

(iii)Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2011;

(iv)Quyết định phân chia lợi nhuận năm 2011;

(v)Quyết định thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012;

(vi)Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012;

(vii)Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2012;

(viii)Báo cáo việc tăng vốn tương ứng với số cổ phiếu phát hành ESOP trong năm 2011;

(ix)Bầu bổ sung hai thành viên HĐQT;

(x)Bầu một thành viên BKS;

4. Tài liệu Đại hội:
     

 

  

 

1. Chương trình họp

2. Giấy uỷ quyền

3. Giấy đề cử TV HĐQT - BKS

4. Sơ yếu lý lịch HĐQT - BKS

5. Tờ trình thông qua BCTC năm 2011

6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán

7. Tờ trình phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

8. Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012

9. Báo cáo về việc tăng vốn điều lệ trong năm 2011

10. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2012

11. Tờ trình đề nghị bầu TV HĐQT và TV BKS

12. Danh sách ứng cử vào HĐQT và BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ 20/04/2012

13. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011

14. Báo cáo kết quả HĐKD 2011 và kế hoạch kinh doanh 2012

15. Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty

5. Điều kiện tham dự ĐH2012:

  • Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2012 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
  • Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp DDH2012 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại http://www.ssi.com.vn). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Passport và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
6. Các vấn đề khác

Để việc tổ chức Đại hội 2012 được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác; đề cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát bằng cách điền vào mẫu Đơn ứng cử và mẫu Sơ yếu lý lịch được đăng tại website của Công ty tại http://www.ssi.com.vn và hồ sơ này phải được gửi về Công ty trước 15:00 ngày 16 tháng 4 năm 2012 theo địa chỉ:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 38242897 ext.1003

Fax: (84-8) 38242997

Người liên lạc: Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu

Tại Hà Nội

Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội

1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 3936 6321 ext. 779

Fax: (84-4) 39366311

Người liên lạc: Chị Đặng Thị Thu Hà
Quý Cổ đông tham dự họp xin mang theo Thư mời và Chứng minh nhân dân/Passport đối với Cổ đông là cá nhân, Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp; Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính đối với Cổ đông là tổ chức. Thư mời đồng thời là Giấy vào cổng tại Hội trường Thống Nhất.
Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2012

Công ty cổ phần chứng khoán SSI