Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 

Trở về
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

11/06/2020

THÔNG BÁO

V/v: Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“Công ty”) kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐH2020), chi tiết như sau:

1. Thời gian: 13:30, Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 6 năm 2020

2. Hình thức họp: tham dự họp trực tuyến và tại địa điểm họp: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội, số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Do dịch Covid-19, Công ty hạn chế số lượng người tham dự trực tiếp tại địa điểm họp và thực hiện giãn cách theo yêu cầu/quy định của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, Công ty khuyến khích Quý Cổ đông tham dự họp theo hình thức trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử hoặc bỏ phiếu từ xa. Cổ đông tham dự tại địa điểm họp cần đăng ký trước và có xác nhận từ Công ty.
 
3. Nội dung họp:
 • Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 • Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2019;
 • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 • Quyết định phân phối lợi nhuận năm 2019;
 • Quyết định thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020;
 • Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 • Thông qua thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty;
 • Thông qua việc thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
 • Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020;
 • Bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị.
4. Tài liệu họp:  
5. Điều kiện tham dự: Cổ đông tham dự ĐH2020 là Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/5/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.
 
6. Đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị: Quý Cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị bằng cách hoàn thiện Đơn ứng cử, mẫu Bản cung cấp thông tin, Danh sách người nội bộ và người có liên quan, Văn bản cam kết và gửi về Công ty trước 15:00 ngày 22/6/2020 theo địa chỉ:
 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Người nhận: Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu

         

Tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – CN Hà Nội

1C Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Người nhận: Chị Đặng Thị Thu Hà

 
7. Đăng ký tham dự họp trực tuyến, ủy quyền, bỏ phiếu: Để tham dự ĐH2020, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tuyến, ủy quyền, bỏ phiếu điện tử tại website: https://agm.ssi.com.vn  từ 8:00 ngày 15/6/2020.
 
8. Bỏ phiếu từ xa và bầu cử: Chúng tôi mong Quý Cổ đông thực hiện bỏ phiếu từ xa bằng cách cho ý kiến, ký tên vào Phiếu biểu quyết và gửi về Công ty chậm nhất trước 15:00 ngày 26/6/2020 theo một trong các hình thức sau:
 • Scan và gửi đến hộp thư điện tử (email): dhcd@ssi.com.vn;
 • Gửi fax đến số (84-28) 38242997 hoặc (84-24) 39366311 
 • Giao tận nơi hoặc gửi thư đến địa chỉ Công ty tại mục 6 nêu trên.

Sau thời hạn đề cử/ứng cử, từ ngày 23/6/2020, kính mời Quý Cổ đông thực hiện bầu cử trực tuyến tại website https://agm.ssi.com.vn.

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ đến Ban tổ chức Đại hội theo số hotline 1900545471 hoặc gửi thư điện tử đến email: dhcd@ssi.com.vn.

Trân trọng!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

 

Nguyễn Duy Hưng

   

Công ty cổ phần chứng khoán SSI