Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh Hải Phòng

Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh Hải Phòng

Trở về
Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh Hải Phòng

27/04/2022

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Số: 548/2022/CV-SSIHO

V/v: Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh Hải Phòng

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                              - Sở Giao dich Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                    Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                            24 giờ       (X) bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố tài liệu bổ sung:

Ngày 26/04/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được Giấy phép điều chỉnh số 219/QĐ-UBCK ngày 25/04/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh Hải Phòng số 277/QĐ-UBCK cấp ngày 25/04/2007 và Quyết định số 117/QĐ-UBCK cấp ngày 03/03/2021 về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh Hải Phòng số 277/QĐ-UBCK của Công ty chúng tôi như sau:

Thông tin trước khi thay đổi:

Người đứng đầu chi nhánh:

  • Ông Lê Công Hiệp                                             Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh
  • Sinh ngày: 05/01/1982                                       Quốc tịch: Việt Nam
  • Số CMND                                                           Ngày cấp
  • Nơi cấp

Thông tin sau khi thay đổi:

  • Ông Tạ Mạnh Tùng                                    Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh
  • Sinh ngày: 25/01/1980                                            Quốc tịch: Việt Nam
  • Số CMND                                                 Ngày cấp
  •  Nơi cấp

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI