Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 28

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 28

Trở về
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 28

09/08/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2022
 

Số: 986/2022/CV-SSIHO

V/v: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 28

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:                 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

         - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                          028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:         Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                  Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                            (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301955155 thay đổi lần thứ 28 ngày 04/08/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty chúng tôi như sau:

1. Thông tin trước khi thay đổi: 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301955155 thay đổi lần thứ 27 ngày 24/03/2022, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp: 

  • Vốn điều lệ: 9.847.500.220.000 đồng (Chín nghìn tám trăm bốn mươi bảy tỷ năm trăm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)
  • Tổng số cổ phần: 984.750.022 cổ phần
2. Thông tin sau khi thay đổi:
  • Vốn điều lệ: 9.947.500.220.000 đồng (Chín nghìn chín trăm bốn mươi bảy tỷ năm trăm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)
  • Tổng số cổ phần: 994.750.022 cổ phần
3. Lý do thay đổi: Cập nhật vốn điều lệ theo Giấy phép điều chỉnh số 26/GPĐC-UBCK ngày 18/03/2022 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty. 
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/8/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI