Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

Trở về
Thông báo thay đổi nhân sự

08/05/2022

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2022

Số: 579/2022/CV-SSIHO

V/v: Thông báo thay đổi nhân sự

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                              - Sở Giao dich Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                    Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                            (X) 24 giờ       bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố

Căn cứ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức ngày 07/05/2022 của Công ty CPCK SSI, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Chứng khoán SSI như sau:

 

 1. Trường hợp bổ nhiệm 

 

 • Ông: Nguyễn Quốc Cường
 • Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ tại SSI
 • Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 • Thời hạn bổ nhiệm: 2022 – 2027
 • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/5/2022

 

 1. Trường hợp miễn nhiệm

 

 • Ông: Ngô Văn Điểm
 • Chức vụ không còn đảm nhận: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 • Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2017-2022 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức ngày 07/05/2022 bầu Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ mới (2022-2027)
 • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/5/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI