Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 04 mã chứng quyền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 04 mã chứng quyền

Trở về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 04 mã chứng quyền

10/06/2022

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022

Số: 732/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 04 mã chứng quyền 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:                 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

         - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                   Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                             24 giờ  (X) bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện mã chứng quyền CACB2102, CHPG2117, CTCB2112, CVHM2113 do đáo hạn.
 
Vui lòng tải tài liệu tại đây

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/06/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI