Thông báo về tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Thông báo về tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Trở về
Thông báo về tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

31/03/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

Số: 468/2021/CV-SSIHO

V/v: Thông báo về tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                              (X)24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

  1. Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021. Theo đó, Đại hội tổ chức vào ngày 22/05/2021 với hình thức họp trực tuyến. SSI sẽ báo cáo việc gia hạn ĐHĐCĐ đến UBCKNN theo quy định.
  2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 20/04/2021.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI