Thông tư 74/2011/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch chứng khoán

Căn cứ Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán và các hướng dẫn của

Trở về
Thông tư 74/2011/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch chứng khoán

29/07/2011

 

    

Ngày 29 tháng 07 năm 2011

           Kính gửi :         Quý Nhà Đầu tư

Căn cứ Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán và Công văn 2327/UBCK-PTTT ngày 29/7/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn trân trọng thông báo một số nội dung thay đổi liên quan đến giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ ngày 01/8/2011 như sau:

1.Mở tài khoản giao dịch chứng khoán:

·Nhà đầu tư được phép mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác nhau, tuy nhiên chỉ được phép mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán (ngoại trừ nhà đầu tư là Công ty quản lý quỹ, Công ty Chứng khoán nước ngoài, Công ty bảo hiểm).

·Khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán mới, Nhà đầu tư phải cung cấp thông tin về số lượng tài khoản đã mở, mã số tài khoản đã mở tại các Công ty Chứng khoán khác, các tài khoản đã ủy quyền giao dịch (nếu có).

·Nhà đầu tư mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán phải báo cáo nghĩa vụ cổ đông lớn trên tổng số chứng

khoán tại các tài khoản và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

2.Tài khoản lưu ký chứng khoán:

·Trường hợp nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại Ngân hàng lưu ký thì chỉ được phép có một tài khoản lưu ký duy nhất tại một ngân hàng lưu ký.

·         Quỹ đầu tư (quỹ công chúng và quỹ thành viên) chỉ được mở tài khoản lưu ký duy nhất tại một ngân hàng lưu ký.

·         Trường hợp nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại công ty chứng khoán thì tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán sẽ bao gồm tài khoản lưu ký và có cùng số hiệu tài khoản.

3.Giao dịch mua và bán cùng một loại chứng khoán trong ngày

·Nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch ngược chiều (mua và bán) cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Sử dụng một tài khoản mở tại một công ty chứng khoán để thực hiện cả lệnh mua và lệnh bán

+ Chỉ được thực hiện lệnh mua (hoặc lệnh bán) một loại chứng khoán nếu lệnh bán (hoặc lệnh mua) của chứng khoán cùng loại trước đó đã thực hiện (khớp lệnh),nếu lệnh mua (hoặc lệnh bán) trước đó chưa khớp hoặc khớp một phần thì Nhà đầu tư phải hủy lệnh chưa khớp hoặc phần lệnh chưa khớp còn lại trước khi đặt lệnh bán (hoặc lệnh mua) tiếp theo

+ Lệnh giao dịch phải đáp ứng yêu cầu tỉ lệ ký quỹ theo quy định.

·Nhà đầu tư không được phép:

+ Đồng thời đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong từng lần khớp lệnh trên cùng một tài khoản hoặc các tài khoản khác nhau mà nhà đầu tư đứng tên chủ sở hữu, ngoại trừ trường hợp giao dịch giải chấp trên tài khoản của nhà đầu tư được thực hiện theo thỏa thuận trước đó giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư.

+ Nếu nhà đầu tư là người nhận ủy quyền giao dịch chứng khoán thì không được thực hiện các giao dịch mua/bán thỏa thuận với chính mình hoặc người thứ ba mà mình cũng là người được ủy quyền.

4.Tài khoản giao dịch ủy quyền

·Nhà đầu tư được ủy quyền cho công ty chứng khoán hoặc ngân hàng lưu ký chứng khoán thực hiện giao dịch thay cho mình. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản.

·Nhà đầu tư có thể ủy quyền cho cá nhân khác (ngoại trừ nhân viên công ty chứng khoán) thực hiện giao dịch thay cho mình. Việc ủy quyền phải được lập thành Hợp đồng ủy quyền và phải đảm bảo:

+ Có xác nhận việc ủy quyền của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định của pháp luật;

+ Phải nêu rõ phạm vi ủy quyền.: Nhà đầu tư lựa chọn ủy quyền toàn bộ hoặc từng phần đối với các nội dung sau đây :

§Đặt lệnh Mua/bán chứng khoán;

§Rút/chuyển tiền, vay ứng trước tiền bán chứng khoán, vay cầm cố chứng khoán có trong tài khoản;

§Lưu ký chứng khoán (nộp/rút/chuyển khoản chứng khoán và đăng ký thực hiện quyền liên quan đến chứng khoán trong tài khoản);

§Tra cứu kết quả giao dịch, thông tin tài khoản, in sao kê tài khoản; và

§Các nội dung ủy quyền khác theo quy định của pháp luật.

·Đối với các văn bản ủy quyền đã lập trước ngày 01/8/2011 trái với quy định của Thông tư 74 (ủy quyền không có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc không được công chứng, không lập dưới hình thức Hợp đồng ủy quyền, không đúng phạm vi ủy quyền theo quy định) sẽ không còn hiệu lực từ ngày 01/8/2011. Nhà đầu tư cần hoàn thiện thủ tục ủy quyền theo quy định của Thông tư 74 để tiếp tục thực hiện các giao dịch ủy quyền (nếu có).

·Đối với các văn bản ủy quyền đã lập trước ngày 01/8/2011 phù hợp với quy định Thông tư 74 vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Quý Nhà đầu tư có thể tham khảo nội dung chi tiết của Thông tư 74 và Công văn 2327 tại đây:

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/qppl?m_action=5&p_maVanBan=2035

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095341&folder_id=&item_id=28338108&p_details=1

   Trân trọng,

Công ty CP Chứng khoán Sài gòn

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI