Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2013

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn kính gửi Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013. Toàn văn Báo cáo tình

Trở về
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2013

29/07/2013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn kính gửi Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013.

Toàn văn Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 được đăng tải tại website đây.

 


 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI