Công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý 1 2013

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn kính gửi quý cơ quan Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2013 Toàn văn Báo cáo tài chính hợp

Trở về
Công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý 1 2013

21/05/2013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Số: /2013/CV-SSIHO

V/v công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn kính gửi quý cơ quan Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2013

Toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2013 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn được đăng tải tại website www.ssi.com.vn mục Quan hệ nhà đầu tư\Thông tin tài chính.

Trân trọng,


Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI