Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường

Trở về
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

02/04/2013

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 04 năm 2013

 THÔNG BÁO 

(V/v: Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 (ĐH2013)
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Thông tin về ĐH2013 như sau:

1.Thời gian: 13:30 -17:30 Thứ Năm, Ngày 25 tháng 4 năm 2013

2.Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

3.Nội dung dự kiến

(i)Báo cáo kết quả kinh doanh 2012, Báo cáo tài chính 2012 đã kiểm toán;

(ii)Kế hoạch kinh doanh 2013;

(iii)Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS về hoạt động 2012;

(iv)Phân chia lợi nhuận năm 2012;

(v)Quyết định thù lao cho HĐQT & BKS năm 2013;

(vi)Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013;

(vii)Phê chuẩn việc CT HĐQT kiêm TGĐ;

(viii)Bầu bổ sung thành viên HĐQT;

(ix)Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

4.Điều kiện tham dự ĐH2013

Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp ĐH2013 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại http://www.ssi.com.vn). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Passport và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH. Người được ủy quyền không được uy quyền lại cho người thứ ba.

5.Các vấn đề khác

Để việc tổ chức ĐH2013 được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự ĐH2013 hoặc ủy quyền cho người khác; đề cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị bằng cách điền vào mẫu Đơn ứng cử và mẫu Sơ yếu lý lịch được đăng tải website của Công ty tại http://www.ssi.com.vn và hồ sơ này phải được gửi về Công ty trước 15:00 ngày 22 tháng 4 năm 2013 theo địa chỉ:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 38242897 ext.1003

Fax: (84-8) 38242997

Người liên lạc: Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu

Tại Hà Nội

Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn tại HN

1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 3936 6321 ext. 779

Fax: (84-4) 39366311

Người liên lạc: Chị Đặng Thị Thu Hà

 

6. Tài liệu ĐH2013

1. Chương trình họp

2. Giấy uỷ quyền

3. Giấy đề cử thành viên HĐQT- BKS

4. Sơ yếu lý lịch HĐQT - BKS

5. Mẫu bản thông tin cá nhân

6. Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán 2013 7. Báo cáo kết quả ESOP 8.Phê chuẩn CTHĐQT kiêm TGĐ

9. Tờ trình thông qua BCTC 2012 10. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử 11. Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS 12. Dự thảo NQ ĐHCĐ 2013

13. Tờ trình phân phối lợi nhuận 14. Báo cáo 2012 và kế hoạch 2013

Quý Cổ đông tham dự họp xin mang theo Thư mời và Chứng minh nhân dân/Passport đối với Cổ đông là cá nhân, Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp; Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính đối với Cổ đông là tổ chức. Thư mời đồng thời là Giấy vào cổng tại Hội trường Thống Nhất.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2013

Công ty cổ phần chứng khoán SSI