QUY ĐỊNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Theo quy định giao dịch chứng khoán phái sinh, khách hàng bắt buộc phải mở một tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán mà công ty đó là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh. Nếu khách hàng đã có sẵn tài khoản giao dịch chứng khoán thì chỉ cần mở thêm một tiểu tài khoản, nằm trong tài khoản phái sinh trước đó. Mỗi khách hàng chỉ có thể mở 1 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại 01 công ty chứng khoán và được phép mở tại nhiều công ty chứng khoán.

Khách hàng phải đảm bảo tỷ lệ ký quỹ theo yêu cầu của SSI trước khi đặt lệnh giao dịch.

Khách hàng có thể cùng mua và bán 1 loại Hợp đồng tương lai trong phiên giao dịch.

Tài khoản giao dịch của nhà đầu tư sẽ bị tạm dừng giao dịch trong các trường hợp vi phạm tỷ lệ ký quỹ và giới hạn vị thế theo quy định của SSI hoặc/và VSD.

Trong thời gian nghỉ giữa phiên giao dịch: Khách hàng có thể đặt lệnh mới (lệnh chờ chuyển vào sàn giao dịch). Lệnh chờ được lưu giữ trong hệ thống giao dịch của SSI và sẽ chuyển vào hệ thống giao dịch các Sở khi bắt đầu phiên giao dịch buổi chiều; Khách hàng có thể Hủy/Sửa thông tin lệnh mới ở trên khi lệnh chưa chuyển vào hệ thống giao dịch của các Sở GD.

Để Giao dịch Chứng khoán phái sinh, khách hàng thực hiện các bước sau:

 
 
Mở tài khoản

Mở tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường tại SSI

Trong trường hợp khách hàng chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường tại SSI, vui lòng tham khảo hướng dẫn Mở tài khoản tại đây

Mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (TK GDCKPS) tại SSI

Hồ sơ bao gồm:

 • Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh
 • Đăng ký các dịch vụ giao dịch điện tử (nếu có)

Ghi chú: Tài khoản có hiệu lực tại Sở giao dịch sau 01 ngày làm việc kể từ ngày mở tài khoản.

 
 
Giao dịch chứng khoán phái sinh

Khách hàng thực hiện ký quỹ

a. Ký quỹ bằng tiền (bắt buộc)

b. Ký quỹ bằng chứng khoán (Chưa triển khai)

Khách hàng giao dịch chứng khoán phái sinh

 • Kênh nhận lệnh: Tại quầy, iBoard Web, iBoard Pro, Trung tâm dịch vụ khách hàng SSI Contact Center

Khách hàng thực hiện các nghĩa vụ sau giao dịch theo yêu cầu của SSI

 • Nộp ký quỹ bổ sung
 • Nộp lỗ vị thế
 • Thanh toán đáo hạn
Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động.
Giờ Giao Dịch Phương thức giao dịch Lệnh sử dụng
8h45 – 9h00 Khớp lệnh định kỳ mở cửa ATO, LO
Không được hủy lệnh
9h00 – 11h30 Khớp lệnh liên tục phiên sáng LO, MOK, MAK, MTL
Được hủy/sửa lệnh
11h30 - 13h00 Nghỉ giữa phiên  
13h00 - 14h30 Khớp lệnh liên tục phiên chiều LO, MTL, MOK, MAK
Được hủy/sửa lệnh
14h30 - 14h45 Khớp lệnh định kỳ đóng cửa ATC, LO
Không được hủy lệnh
8h45 - 11h30 &
13h00 - 14h45
Giao dịch thỏa thuận Lệnh thỏa thuận
 
ATO/ATC
 • Là lệnh đặt mua /bán chứng khoán tại mức giá mở cửa (đóng cửa).
 • Là lệnh không ghi giá cụ thể, ghi ATO/ATC
 • Lệnh được ưu tiên trước lệnh LO trong khi so khớp lệnh và tự động hủy nếu không khớp
LO (Lệnh giới hạn)
 • Là lệnh có ghi giá cụ thể, mua/bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.
 • Hiệu lực của lệnh: đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc đến khi được hủy bỏ
MTL (Lệnh thị trường giới hạn)
 • Là lệnh mua ở mức giá bán thấp nhất hay lệnh bán ở mức giá mua cao nhất hiện có.
 • Sẽ bị huỷ khi không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.
 • Phần còn lại không được thực hiện sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn.
MOK (Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy)
 • Là lệnh thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống giao dịch ngay sau khi nhập
MAK (Lệnh thị trường khớp và hủy)
 • Lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp
 
Khớp lệnh định kỳ:
 • Là phương thức giao dịch được hệ thống thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán tại thời điểm xác định.
 • Nguyên tắc xác định giá thực hiện:
                    -Là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất.
                    -Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.

Khớp lệnh liên tục:
 • Là phương thức giao dịch được hệ thống thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.
 • Nguyên tắc xác định giá thực hiện: là mức giá của các lệnh đối ứng đang nằm chờ trên sổ lệnh.
Khớp lệnh thỏa thuận:
 • Là phương thức giao dịch mà bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch, sau đó thông báo cho công ty chứng khoán ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch. Hoặc bên mua/ bên bán thông qua công ty chứng khoán để tìm đối tác giao dịch thỏa thuận đối ứng.
Ưu tiên về giá:
Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.
Ưu tiên về thời gian:
Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.
Quy định Nội dung
Sản phẩm phái sinh Sản phẩm phái sinh được đưa vào giao dịch đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu VN30.
Mỗi hợp đồng tương lai (HĐTL) có một mã giao dịch riêng tương tự như cổ phiếu, được quy ước theo quy tắc nhất định bao gồm các thông tin:

[Tên tài sản cơ sở][F][Thời gian đáo hạn]

Ví dụ: HĐTL có mã VN30F1706. Trong đó: “VN30” là chỉ số VN30, F là hợp đồng tương lai, “17” là năm đáo hạn của hợp đồng (2017) và “06” là tháng đáo hạn của hợp đồng.
Đơn vị giao dịch, đơn vị yết giá và giới hạn lệnh Đơn vị giao dịch: 1 hợp đồng
Đơn vị yết giá: 0,1 điểm chỉ số (tương đương 10.000đồng)
Giới hạn lệnh:
 • Tối thiểu: 1 hợp đồng/ lệnh
 • Tối đa: 500 hợp đồng/ lệnh
Biên độ dao động giá Biên độ dao động giá quy định trong ngày: ± 7% so với giá tham chiếu
 • Giá trần (Giá tối đa) = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động giá)
 • Giá sàn (Giá tối thiểu) = Giá tham chiếu x (100% - Biên độ dao động giá)
 • Giá tham chiếu là giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch gần nhất trước đó.
Quy mô và hệ số nhân hợp đồng Hệ số nhân hợp đồng: 100.000 đồng
Quy mô hợp đồng = Giá hợp đồng x hệ số nhân hợp đồng
Đáo hạn HĐTL Tháng đáo hạn: Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, 2 tháng cuối 02 quý tiếp theo
Ngày giao dịch cuối cùng của HĐTL: Là ngày thứ Năm lần thứ ba trong tháng đáo hạn, nếu trùng vào ngày nghỉ thì ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng đáo hạn tháng đó sẽ được điều chỉnh sang ngày giao dịch liền trước đó.
Phương thức và thời gian thanh toán Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền
Thanh toán lãi lỗ vị thế: Ngày làm việc tiếp theo, ghi tăng/ giảm tiền trên tài khoản khách hàng tương ứng với các khoản lãi/ lỗ vị thế.
Thanh toán khi đáo hạn: Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng, ghi tăng/ giảm tiền trên tài khoản khách hàng tương ứng với giá trị lãi/ lỗ khi thực hiện tất toán hợp đồng.
Sửa, hủy lệnh trong phiên giao dịch
Trong thời gian giao dịch khớp lệnh:
Việc sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh chỉ có hiệu lực đối với lệnh chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện.Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được xác định như sau:
 • Trường hợp sửa khối lượng giảm: Thứ tự ưu tiên của lệnh không thay đổi.
 • Trường hợp sửa khối lượng tăng hoặc sửa giá: Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch.
Trong thời gian giao dịch thỏa thuận:
 • Giao dịch thỏa thuận đã thực hiện trên hệ thống giao dịch không được phép hủy bỏ.
Phương thức đặt lệnh Giao dịch trực tuyến tại đây
Giao dịch qua tổng đài 1900 5454 71 hoặc (028) 39 141 678 – nhánh 19
Trực tiếp tại các chi nhánh và phòng giao dịch của SSI

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471