Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
14.683,90
12,58 (0,09%) Cập nhật ngày 08/12/2023

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
 
30/11/2023

Kỳ hạn

1 tháng

31/10/2023

2 tháng

30/09/2023

3 tháng

31/08/2023

4 tháng

31/07/2023

5 tháng

30/06/2023

6 tháng

31/05/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

14,678.04 14,504.78 14,398.89 14,226.44 14,095.30 14,031.15 13,917.46 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.94% 1.94% 3.17% 4.13% 4.61% 5.46% 46.78%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 14.683,90 08/12/2023 +12,58 +0,09%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 16.771,36 10/12/2023 +43,55 +0,26%
Quỹ SSI-SCA 29.880,06 08/12/2023 -61,05 -0,20%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 18.266,49 10/12/2023 -57,07 -0,31%
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.763,29 10/12/2023 +42,49 +0,31%
QUỸ VLGF 9.331,48 08/12/2023 -21,56 -0,23%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.401,95 05/12/2023 +34,87 +0,34%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
02/01/2020 11.772,96 +0,00% +0,01% +0,01%
31/12/2019
Cuối tháng
Cuối năm
11.771,25 +0,11% +100,00% +100,00%
31/12/2019 11.772,91 +0,13% +0,48% +5,95%
30/12/2019 11.757,97 +0,16% +0,35% +5,81%
27/12/2019 11.738,93 -0,08% +0,19% +5,64%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI