Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.272,38
11,49 (0,08%) Cập nhật ngày 12/07/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
31/05/2024

Kỳ hạn

1 tháng

30/04/2024

2 tháng

31/03/2024

3 tháng

29/02/2024

4 tháng

31/01/2024

5 tháng

31/12/2023

6 tháng

30/11/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

15,181.31 15,093.22 15,032.27

14,927.33

14,819.41

14,740.16 14,697.78 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.58% 0.99% 1.70% 2.44% 2.99% 3.29% 51.81%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.272,38 12/07/2024 +11,49 +0,08%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.716,31 14/07/2024 -47,01 -0,24%
Quỹ SSI-SCA 39.689,96 12/07/2024 -71,78 -0,18%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.732,55 14/07/2024 -86,82 -0,42%
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.179,87 14/07/2024 -30,07 -0,19%
QUỸ VLGF 12.013,04 12/07/2024 -38,94 -0,32%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.700,24 03/07/2024 +48,68 +0,46%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
05/08/2020 11.853,56 +0,01% +0,09% +0,70%
04/08/2020 11.852,79 +0,04% +0,08% +0,69%
03/08/2020 11.847,76 +0,05% +0,04% +0,65%
31/07/2020
Cuối tháng
11.843,40 +0,03% +0,51% +0,61%
31/07/2020 11.841,91 +0,01% +0,50% +0,60%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI