Thông tin chứng khoán chào bán

Thông tin chứng khoán chào bán

Đấu giá mới nhất

Thông tin chứng khoán chào bán

Tổ chức phát hành

Tên chứng khoán

Loại chứng khoán

Mệnh giá

Lãi suất

Giá chào bán dự kiến

Khối lượng đăng ký mua tối thiểu

Số lượng chứng khoán chào bán

Ngày kết thúc việc nộp tiền

Ngày dự kiến niêm yết

(đồng/chứng khoán)

(áp dụng cho trái phiếu)

(đồng/chứng khoán)

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Trái phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm

 1.000.000.000

9,5%/năm

 1.000.000.000

  1.  Đối với NĐT cá nhân: tối thiểu 20 (hai mươi) Trái Phiếu
  2.  Đối với nhà đầu tư tổ chức: tổi thiểu 50 (năm mươi) Trái phiếu

 500

 12/01/2021

 Dự kiến 04/2022

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI