Biểu lãi suất áp dụng cho tkgd chứng khoán phái sinh

Lãi suất áp dụng trên số dư tiền gửi tại SSI và VSD: 0.5%/năm (tính trên cơ sở 360 ngày/năm) Ngày hiệu lực: 04/07/2019

Biểu lãi suất áp dụng cho tkgd chứng khoán phái sinh

Lãi suất áp dụng trên số dư tiền gửi tại SSI và VSD: 0.5%/năm (tính trên cơ sở 360 ngày/năm)

Ngày hiệu lực: 04/07/2019

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI