Biểu lãi suất áp dụng cho tkgd chứng khoán phái sinh

Lãi suất áp dụng trên số dư tiền gửi tại SSI: 0.1%/năm Lãi suất áp dụng trên số dư tiền gửi ký quỹ giao dịch chứng

Đấu giá mới nhất

Biểu lãi suất áp dụng cho tkgd chứng khoán phái sinh

Lãi suất áp dụng trên số dư tiền gửi tại SSI: 0.1%/năm

Lãi suất áp dụng trên số dư tiền gửi ký quỹ giao dịch chứng khoán phái sinh tại VSD: 0.1%/năm(*)

(*):tính trên cơ sở 360 ngày/năm

Ngày hiệu lực: 13/05/2021

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI