Hoạt động các quỹ

Thông tin NAV của các CCQ Mở SSI hiện đang làm đại lý phân phối Quỹ mở Kỳ định giá NAV/CCQ tại ngày định giá 

Hoạt động các quỹ

 1. Thông tin NAV của các CCQ Mở SSI hiện đang làm đại lý phân phối
Quỹ mở Kỳ định giá NAV/CCQ tại ngày định giá  Tăng/giảmNAV/
đơn vị quỹ 
ENF 02-05-19 18,790 0.72
MAFEQI 28-04-19 12,084 0.73
SSI-SCA 06-05-19 18,174 -0.22
SSI-BF 06-05-19 11,286 -0.12
VCBF-BCF 02-05-19 18,611 1.68
VCBF-TBF 02-05-19 19,802 1.24
VEOF 02-05-19 14,449 0.8
VFF 30-04-19 15,987 0.3
VFMVF1 06-05-19 38,590 -0.16
VFMVF4 06-05-19 16,970 -0.3
 1. STT Chứng chỉ quỹ Thông tin

  1

  SSI - SCA

  Kỳ giao dịch: Các ngày GD trong tuần (Ngày T)
  Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 15h00 các ngày GD trong tuần (Ngày T-1)

  2

  SSI - BF

  Kỳ giao dịch: Các ngày GD trong tuần (Ngày T)
  Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 15h00 các ngày GD trong tuần (Ngày T-1)

  3

  ENF

  Kỳ giao dịch: Thứ Sáu hàng tuần (Ngày T)
  Hạn nộp lệnh giao dịch: Thứ Năm hàng tuần (Ngày T-1)

  4

  MAFEQI

  Kỳ giao dịch: Thứ Hai và Thứ Sáu hàng tuần (Ngày T)
  Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 10h30 Thứ Sáu và Thứ Năm hàng tuần (Ngày T-1)

  5

  VCBF - BCF

  Kỳ giao dịch: Thứ Tư hàng tuần (Ngày T)
  Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 10h30 Thứ Ba hàng tuần (Ngày T-1)

  6

  VCBF - TBF

  Kỳ giao dịch: Thứ Tư hàng tuần (Ngày T)
  Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 10h30 Thứ Ba hàng tuần (Ngày T-1)

  7

  VEOF

  Kỳ giao dịch: Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần (Ngày T)
  Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 10H30 Thứ Hai và Thứ Tư hàng tuần (Ngày T-1)

  8

  VFF

  Kỳ giao dịch: Thứ Ba hàng tuần (Ngày T)
  Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 10H30 Thứ Hai hàng tuần (Ngày T-1)

  9

  VFMVF1

  Kỳ giao dịch: Các ngày GD trong tuần (Ngày T)
  Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 14h30 các ngày GD trong tuần (Ngày T-1)

  10

  VFMVF4

  Kỳ giao dịch: Các ngày GD trong tuần (Ngày T)
  Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 14h30 các ngày GD trong tuần (Ngày T-1)

  Thông tin về ngày giao dịch của các CCQ Mở SSI hiện đang làm đại lý phân phối
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI