Hoạt động các quỹ

STT Chứng chỉ quỹ Thông tin  1 SSI - SCA Kỳ giao dịch: Các ngày GD trong tuần (Ngày T) Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 15h00

Đấu giá mới nhất

Hoạt động các quỹ
STT Chứng chỉ quỹ Thông tin 
1 SSI - SCA Kỳ giao dịch: Các ngày GD trong tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 15h00 các ngày GD trong tuần (Ngày T-1)
2 SSI - BF Kỳ giao dịch: Các ngày GD trong tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 15h00 các ngày GD trong tuần (Ngày T-1)
3 ENF Kỳ giao dịch: Thứ Sáu hàng tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Thứ Năm hàng tuần (Ngày T-1)
4 MAFEQI Kỳ giao dịch: Thứ Hai và Thứ Sáu hàng tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 10h30 Thứ Sáu hàng tuần (Ngày T-1)
5 VCBF - BCF Kỳ giao dịch: Thứ Tư hàng tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 10h30 Thứ Ba hàng tuần (Ngày T-1)
6 VCBF - TBF Kỳ giao dịch: Thứ Tư hàng tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 10h30 Thứ Ba hàng tuần (Ngày T-1)
7 VFMVF1 Kỳ giao dịch: Các ngày GD trong tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 14h30 các ngày GD trong tuần (Ngày T-1)
8 VFMVF4 Kỳ giao dịch: Các ngày GD trong tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 14h30 các ngày GD trong tuần (Ngày T-1)
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI