Biểu giá dịch vụ áp dụng cho các Dịch vụ khác

Số TT Loại Dịch vụ Mức giá 1 Mở tài khoản  Miễn phí 2 In sao kê (có đóng dấu) (Đã bao gồm VAT) Thời điểm in tính

Đấu giá mới nhất

Biểu giá dịch vụ áp dụng cho các Dịch vụ khác

Số TT

Loại Dịch vụ

Mức giá

1

Mở tài khoản

 Miễn phí

2

In sao kê (có đóng dấu)

(Đã bao gồm VAT)

Thời điểm in tính đến hiện tại:
  • 3 tháng: miễn phí
  • Hơn 3 tháng đến 12 tháng: 20,000 đồng/bản
  • Hơn 12 tháng: 50,000 đồng/bản

3

Trích lục hồ sơ (chứng từ)

(Đã bao gồm VAT)

 
- Đối với hồ sơ GDCK thông thường (không bao gồm HĐ mở TK cơ sở/phái sinh/margin & đăng ký GDĐT), thời điểm trích lục tính đến hiện tại:
  • 12 tháng: miễn phí
  • Hơn 12 tháng: 50,000 đồng/lần/chứng từ
- Đối với giao dịch chứng chỉ tiền gửi: 300,000 đồng/lần/chứng từ
 

4

Xác nhận số dư (không bao gồm mục đích kiểm toán)

(Đã bao gồm VAT)

- Đối với GDCK thông thường: 50,000 đồng/bản
- Đối với giao dịch chứng chỉ tiền gửi: 300,000 đồng/bản

5

Phong tỏa chứng khoán

(Đã bao gồm VAT, chưa bao gồm giá dịch vụ trả VSD)

- Đối với GDCK thông thường: 
  • Mức thu: 0.05% theo mệnh giá
  • Tối thiểu: 500,000 đồng/ lần
- Đối với giao dịch chứng chỉ tiền gửi: 
  • Mức thu: 0.05% theo mệnh giá
  • Tối thiểu: 500,000 đồng/lần
  • Tối đa: 5,000,000 đồng/lần

6

Thiết bị bảo mật trong giao dịch trực tuyến (Token)

 350,000 đồng/thiết bị

7

Ứng trước tiền bán chứng khoán

-  0.0389%/ngày
-  Tối thiểu 50,000 đồng/lần ứng

8

Dịch vụ nhắn tin SMS

(Đã bao gồm VAT)

 8,800 đồng/tháng

(Thu chung cho tài khoản cơ sở và phái sinh)

Ngày hiệu lực: 18/08/2020
 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI