Biểu giá dịch vụ áp dụng cho các Dịch vụ khác

  Số TT Loại Dịch vụ Mức giá 1 Mở tài khoản Miễn phí 2 In sao kê (có đóng dấu) (Đã bao gồm VAT) Thời điểm in tính

Đấu giá mới nhất

Biểu giá dịch vụ áp dụng cho các Dịch vụ khác

 

Số TT

Loại Dịch vụ

Mức giá

1

Mở tài khoản

Miễn phí

2

In sao kê (có đóng dấu)
(Đã bao gồm VAT)

Thời điểm in tính đến hiện tại:

  • ≤ 3 tháng: miễn phí
  • Hơn 3 tháng đến 12 tháng: 20,000 đồng/bản
  • Hơn 12 tháng: 50,000 đồng/bản
3

Trích lục hồ sơ (chứng từ)

(Đã bao gồm VAT)

- Đối với hồ sơ GDCK thông thường (không bao gồm HĐ mở TK cơ sở/phái sinh/margin & đăng ký GDĐT), thời điểm trích lục tính đến hiện tại:
  • ≤ 12 tháng: miễn phí
  • Hơn 12 tháng: 50,000 đồng/lần/chứng từ
- Đối với giao dịch chứng chỉ tiền gửi: 300,000 đồ ng/lần/chứng từ
4
Xác nhận số dư (không bao gồm mục đích kiểm toán)
(Đã bao gồm VAT)
- Đối với GDCK thông thường: 50,000 đồng/bản
- Đối với giao dịch chứng chỉ tiền gửi: 300,000 đồng/bản
5
Xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
(Đã bao gồm VAT)
- Khách hàng có tài khoản CK tại SSI:
  • Miễn phí
- Khách khàng không có tài khoản CK tại SSI:
  • Khách hàng cá nhân: 300,000 đồng/lần
  • Khách hàng tổ chức: 500,000 đồng/lần
6 Ứng trước tiền bán chứng khoán
- 0.0389%/ngày
- Tối thiểu 50,000 đồng/lần ứng
7
Dịch vụ nhắn tin SMS
(Đã bao gồm VAT)
19,800 đồng/tháng
           (Thu chung cho tài khoản cơ sở và phái sinh)
8
Dịch vụ nhắn tin ZNS
(Đã bao gồm VAT)
5,500 đồng/tháng
           (Thu chung cho tài khoản cơ sở và phái sinh)
 
Ngày hiệu lực: 01/01/2022
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI