Hướng dẫn giao dịch

Để tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh, Nhà đầu tư (NĐT) thực hiện các bước sau: BƯỚC 1: MỞ TÀI

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn giao dịch

Để tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh, Nhà đầu tư (NĐT) thực hiện các bước sau:

BƯỚC 1: MỞ TÀI KHOẢN

1.1 Mở tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường tại SSI

Trong trường hợp NĐT chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường tại SSI, vui lòng tham khảo hướng dẫn Mở tài khoản tại đây

1.2   Mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (TK GDCKPS) tại SSI.

Hồ sơ bao gồm:

 • Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh
 • Đăng ký các dịch vụ giao dịch điện tử (nếu có)
 • Hồ sơ đăng ký mẫu chữ ký, mẫu dấu người điều hành tài khoản (Đối với khách hàng là tổ chức)

Ghi chú: Tài khoản có hiệu lực tại Sở giao dịch sau 01 ngày làm việc kể từ ngày mở tài khoản.

BƯỚC 2: GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

2.1 NĐT thực hiện ký quỹ

a. Ký quỹ bằng tiền (bắt buộc)
 • NĐT nộp tiền/chứng khoán vào TK GDCKPS:
- Nộp tiền mặt tại quầy giao dịch của SSI
- Chuyển khoản đến tài khoản các Ngân hàng của SSI theo thông báo tại đây
- Lưu ý: Khách hàng ghi rõ nội dung: “Nộp tiền vào tài khoản GDCKPS số [003Cxxxxxx8] [Tên chủ tài khoản]”
 •  NĐT yêu cầu chuyển ký quỹ lên Trung tâm lưu ký (VSD):
- Kênh nhận yêu cầu: Tại quầy, Webtrading, Trung tâm dịch vụ khách hàng SSI Contact Center.
 
b. Ký quỹ bằng chứng khoán: (Chưa triển khai)
 • NĐT chuyển khoản chứng khoán từ TK GDCK thông thường [003Cxxxxxx1] vào tài khoản GDCKPS số [003Cxxxxxx8]
 • SSI chuyển ký quỹ lên Trung tâm lưu ký (VSD)
 • Lưu ý: Chứng khoán ký quỹ phải thuộc danh mục được phép theo quy định hiện hành; Tỷ lệ giữa giá trị ký quỹ bằng chứng khoán/giá trị ký quỹ bằng tiền mặt tối đa là 20/80

2.2 NĐT giao dịch chứng khoán phái sinh

 • Kênh nhận lệnh: Tại quầy, Webtrading, Trung tâm dịch vụ khách hàng SSI Contact Center

2.3 NĐT thực hiện các nghĩa vụ sau giao dịch theo yêu cầu của SSI

 • Nộp ký quỹ bổ sung.
 • Nộp lỗ vị thế
 • Thanh toán đáo hạn
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI