Biểu giá dịch vụ áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

GIAO DỊCH KHÔNG QUA SÀN (QUA VSD/VSDC) Số TT Loại Dịch vụ Mức giá(*) 1 Chào mua công khai: Đối tượng thu: Bên chào mua và bên

Đấu giá mới nhất

Biểu giá dịch vụ áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

GIAO DỊCH KHÔNG QUA SÀN (QUA VSD/VSDC)

Số TT

Loại Dịch vụ

Mức giá(*)

1

Chào mua công khai:

 • Đối tượng thu: Bên chào mua và bên bán
 • Mức giá tính: Theo mức giá giao dịch với bên chào mua 
Trường hợp SSI thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD/VSDC:
 • Mức thu: 0.15% x giá trị giao dịch, tối thiểu 100,000 đồng/hồ sơ + Mức giá dịch vụ của VSD/VSDC (nếu có)
Trường hợp SSI không thực hiện hồ sơ (SSI nhận chuyển khoản CK từ thành viên khác chuyển về):
 • Thu theo giá dịch vụ của VSD/VSDC 

2

Cho/ Tặng/ Thừa kế:

 • Đối tượng thu: Bên Cho/Tặng và Bên nhận chuyển khoản Cho/Tặng/Thừa kế.
 • Mức giá tính: Giá tham chiếu tại ngày SSI nhận đủ hồ sơ (Ngày KH ký văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu)

3

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi ETF/ thực hiện chứng quyền có bảo đảm

 • Đối tượng thu: NĐT thực hiện hoán đổi (mua/bán lại CCQ ETF) với quỹ ETF; nhà đầu tư có yêu cầu thực hiện chứng quyền có bảo đảm.
Trường hợp SSI thực hiện thủ tục chuyển nhượng:
 • Mức thu: 0.15% x giá trị chứng khoán cơ cấu hoán đổi theo mệnh giá quỹ ETF, giá trị chứng khoán cơ sở chuyển quyền sở hữu theo mệnh giá do thực hiện chứng quyền có bảo đảm, tối thiểu 100,000 đồng/hồ sơ + Mức giá dịch vụ của VSD/VSDC (nếu có)
Trường hợp SSI không thực hiện hồ sơ (SSI nhận chuyển khoản CK từ thành viên khác chuyển về):
 • Thu theo giá dịch vụ của VSD/VSDC

4

Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã đăng ký chứng khoán tại VSD/VSDC nhưng chưa giao dịch trên SGDCK

 • Đối tượng thu: Bên chuyển khoản và bên nhận chuyển khoản
 • Mức giá tính: Tính theo mệnh giá
Trường hợp SSI thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD/VSDC:
 • Mức thu: 0.005% giá trị chuyển quyền sở hữu, tối thiểu 500,000 đồng/hồ sơ + Mức giá dịch vụ của VSD/VSDC (nếu có)
Trường hợp SSI không thực hiện hồ sơ (SSI nhận chuyển khoản CK từ thành viên khác chuyển về):
 • Thu theo giá dịch vụ của VSD/VSDC
5

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Tổ chức phát hành/Công đoàn thu hồi/mua lại cổ phiếu ưu đãi của cán bộ, công nhân viên khi chấm dứt hợp đồng lao động

 • Đối tượng thu: Bên chuyển và bên nhận chuyển quyền sở hữu
 • Mức giá tính: Theo giá mua lại/thu hồi do Tổ chức phát hành/ cơ quan có thẩm quyền quyết định
Trường hợp SSI thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD/VSDC:
 • Mức thu: 0.5% x giá trị giao dịch, tối thiểu 100,000 đồng/hồ sơ + Mức giá dịch vụ của VSD/VSDC (nếu có)
Trường hợp SSI không thực hiện hồ sơ (SSI nhận chuyển khoản CK từ thành viên khác chuyển về):
 • Thu theo giá dịch vụ của VSD/VSDC

6

Các loại chuyển quyền sở hữu khác được UBCKNN/Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận Đối tượng thu: Bên chuyển và bên nhận chuyển quyền sở hữu:

 • Đối tượng thu: Bên chuyển và bên nhận chuyển quyền sở hữu
 • Mức giá tính: Theo giá ghi trên HĐ chuyển nhượng và không thấp hơn giá tham chiếu vào ngày thực hiện chuyển quyền sở hữu hoặc mức giá được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
Trường hợp SSI thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD/VSDC:
 • Mức thu: 0.5% x giá trị giao dịch, tối thiểu 500,000 đồng/hồ sơ+ Mức giá dịch vụ của VSD/VSDC (nếu có)

Trường hợp SSI không thực hiện hồ sơ (SSI nhận chuyển khoản CK từ thành viên khác chuyển về):

 • Thu theo giá dịch vụ của VSD/VSDC 
7
Giao dịch chứng khoán lô lẻ
Mức giá tính: tính theo giá sàn của ngày thực hiện giao dịch
   0.5% x giá trị giao dịch + Mức giá dịch vụ của VSD/VSDC (nếu có)

 

Ngày hiệu lực: 01/01/2022

 

 

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI