Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
12.989,89
3,14 (0,02%) Cập nhật ngày 21/01/2022

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/10/2021

1 tháng

30/09/2021

2 tháng

31/08/2021

3 tháng

31/07/2021

4 tháng

30/06/2021

5 tháng

31/05/2021

6 tháng

30/04/2021

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

12.817 12.751 12.690 12.624 12.558 12.491 12.423 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,52%
1,01%
1,53%
2,07%
2,61%
3,18% 28,17%
 Lãi quy năm
  6.12% 6,02% 6,08% 6,13% 6,23% 6,30% 6,75%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/10/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 12.989,89 21/01/2022 +3,14 +0,02%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 22.032,09 23/01/2022 +104,24 +0,48%
Quỹ SSI-SCA 31.262,97 21/01/2022 +406,86 +1,32%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 22.042,33 23/01/2022 +411,38 +1,90%
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.599,56 23/01/2022 +113,64 +0,61%
QUỸ VLGF 9.740,48 21/01/2022 +64,72 +0,67%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
21/01/2022 12.989,89 +0,02% +0,33% +0,33%
20/01/2022 12.986,75 +0,02% +0,31% +0,31%
19/01/2022 12.984,69 +0,02% +0,29% +0,29%
18/01/2022 12.982,01 +0,02% +0,27% +0,27%
17/01/2022 12.980,05 +0,05% +0,25% +0,25%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI