Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
14.397,46
19,64 (0,14%) Cập nhật ngày 26/09/2023

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
31/08/2023
 

Kỳ hạn

1 tháng

31/07/2023

2 tháng

30/06/2023

3 tháng

31/05/2023

4 tháng

30/04/2023

5 tháng

31/03/2023

6 tháng

28/02/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

14,226.44 14,095.30 14,031.15 13,917.46 13,780.89 13,616.42 13,558.43 10.000

Lãi theo giá CCQ (%)

  0.93% 1.39% 2.22% 3.23% 4.48% 4.93% 42.26%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 14.397,46 26/09/2023 +19,64 +0,14%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 16.935,90 25/09/2023 -669,07 -3,80%
Quỹ SSI-SCA 30.676,43 26/09/2023 -973,31 -3,08%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 18.381,63 25/09/2023 -830,41 -4,32%
QUỸ ETF SSIAM VN30 14.303,27 25/09/2023 -465,32 -3,15%
QUỸ VLGF 9.553,11 26/09/2023 -252,78 -2,58%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.346,25 19/09/2023 -41,92 -0,40%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
26/09/2023 14.397,46 +0,14% +1,20% +7,23%
25/09/2023 14.377,82 +0,21% +1,06% +7,09%
22/09/2023 14.348,09 -0,02% +0,86% +6,86%
21/09/2023 14.351,36 +0,06% +0,88% +6,89%
20/09/2023 14.342,41 +0,12% +0,82% +6,82%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI